סולגרין משקיעים

חלוקה לפי שנים
דיווחים מידיים
16/05/2024
תיקון הסכם ההלוואה עם בעל שליטה להארכת מועד הפרעון ב3 חודשים נוספים
01/05/2024
הוחלט על הפסקת בחינת שת"פ עם חברה באיטליה, העברת הסכמי מכירת חשמל של בת לפאוור פלנט
21/04/2024
התקשרות בהסכמים למכירת חשמל וחתימה על תיקון להסכם מימון ביחס לפרויקטים פוטו-וולטאים משולבי אגירה לשם שילובם תחת אסדרת מודל השוק
11/03/2024
תוצאות אסיפה מיום 11.3.24
05/03/2024
דיווח מקדים בדבר תוצאות כספיות לשנת 2023 ועדכנים שוטפים על מצב החברה