סולגרין משקיעים

חלוקה לפי שנים
דיווחים מידיים
19/09/2023
אושרה העמדת ערבות בנקאית ע"י בעלת שליטה בקשר עם הליך תחרותי מס' 2 של רשות החשמל
27/08/2023
נחתם הסכם מימון בהיקף של כ-900 מיליון ש"ח לפרויקטים פוטו-וולטאים משולבי אגירה
23/08/2023
הוחלט לא לבצע הזרמת כספים ל - Kuubix Global למעט לטובת סגירה, צפויה לרשום Q2/23 ירידת ערך בגין השקעות ב - Kuubix Global
08/06/2023
תוצאות אסיפה כללית מיום 8.6.23
20/04/2023
דוחות פרופורמה מבוקרים לשנת 2021 ביחס לתוצאות Global Kuubix